1. อัตลักษณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ประวัติการจัดตั้งหลักสูตรฯ
 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถวิชาชีพรังสีเทคนิค
 5. กองทุนหลักสูตรรังสีเทคนิค มอ.
 6. บทความน่ารู้
 7. ความรู้ทั่วไปรังสี
 8. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดตามข่าวสาร การสมัครสอบได้ที่

>http://tcas.cupt.net/

>http://www.entrance.psu.ac.th/direct.php

 

ประวัติการจัดตั้งหลักสูตรรังสีเทคนิค มอ.

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา รังสีเทคนิค


๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา


ภาษาไทย: รังสีเทคนิค


ภาษาอังกฤษ: Radiological Technology หรือ Radiologic Technology

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อเต็มภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสเทคนิค


ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (รังสีเทคนิค)


ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Radiologic Technology) or (RadiologicalTechnology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Radiologic Technology) or (Radiological Technology)

กองทุนหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.สงขลานครินทร์

กองทุนเพื่อการศึกษาหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.สงขลานครินทร์

               

                ความเป็นมา

                        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5(3/2557) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 359(6/2557) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 8(2/2558) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 366 (4/2558) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในคราวประชุม ครั้งที่ 11-1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

              

               วัตถุประสงค์ของกองทุน

 1. ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีและหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพรังสีเทคนิค
 3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมให้แก่นักศึกษารังสีเทคนิค

 

มาร่วมกันระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเงินบริจาคจากกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้เด็กไทยพัฒนารังสีเทคนิคเทคนิค  โดยการโอนเงินผ่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เลขที่  565-478658-7

ชื่อบัญชี  “ กองทุนเพื่อการศึกษาหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.อ. (Radiological Technology PSU Educational Fund) ”

 

     ติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงาน : คุณรัชฎาภรณ์ นะมาเส

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทเรียน online รังสีเทคนิค

https://meded.psu.ac.th/binlaApp/

วารสารรังสีเทคนิค

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjrt/issue/archive

ประกายรังสี

http://rt-spark.blogspot.com/ 

GotoKnow  อาจารย์ เพชรากร หาญพานิชย์

 

https://www.gotoknow.org/user/tomkku/posts

 

 

บทความอาจารย์ นที 

SWI

MRI Protocal 

MRI Musculoskeleton

การสร้างภาพระดับโมเลกุล ของระบบหลอดเลือดหัวใจ

การกลืนแร่คืออะไร ?

แร่ที่เราพูดถึงหรือได้ยินบ่อย ๆ คือไอโซโทปรังสีของไอโอดีน โดยไอโอดีนเป็นธาตุ ในธรรมชาติที่มีหลายไอโซโทป แต่ไอโซโทปที่ให้รังสีเหมาะสมในการรักษาและถ่ายภาพทางการแพทย์ด้วยเทคนิคทางเวช ศาสตร์นิวเคลียร์ คือ ไอโอดีนรังสี-131 (131Iodine)
ไอโอดีนรังสี-131 มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 8 วัน (ค่าครึ่งชีวิต คือค่าการสลายตัวโดยธรรมชาติของนิวไคลด์รังสี ที่เราเรียกค่าครึ่งชีวิตเพราะเป็นเวลาที่นิวไคลด์รังสีจะ สลายตัวเหลือปริมาณครึ่งนึง) ในประเทศไทยไอโอดีนรังสี-131 ที่นํามาใช้ในทางการแพทย์มีทั้งในรูปแบบของ เม็ดแคปซูลและแบบน้ํา
ไอโอดีนรังสี-131มีคุณสมบัติเหมือนธาตุไอโอดีน ในธรรมชาติคือเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปจับที่ต่อมไทรอยด์ เนื่องจากต่อมไทรอยด์ ใช้ธาตุไอโอดีนในการสังเคราะห์ฮอร์โมน จากคุณสมบัติของนิวไคลด์รังสีที่จะปลดปล่อยพลังงานออกมา ไอโอดีนรังสีปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบของรังสีบีต้าซึ่งสามารถทําให้เซลล์หรือ เนื้อเยื่อตายได้จากการถ่ายเทพลังงานในบริเวณที่รังสีบีต้าเดินทางผ่าน เราจึงมีการนําไอโอดีนรังสี-131 มา รักษาภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทํางานเกิน (hyperthyroidism) หรือโรคคอพอก (Graves' Disease), ภาวะต่อม ไทรอยด์เป็นพิษ (thyrotoxicosis) และยังมีการนําไอโอดีนรังสี-131 มารักษามะเร็งของต่อมไทรอยด์อีกด้วย นอกจากไอโอดีนรังสี-131 จะปลดปล่อยรังสีบีต้า การสลายตัวของไอโอดีน-131 ยังให้รังสีแกมมา โดย รังสีแกมมาที่ปลดปล่อยออกมานั้นในทางการแพทย์นํามาใช้ในการถ่ายภาพด้วยเครื่องมือทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์เพื่อใช้ในการตรวจหาตําแหน่ง, ขนาดของรอยโรคและใช้ในการดูการกระจายว่าไอโอดีนรังสีเข้าไปจับ ที่เนื้อเยื่อส่วนใดบ้าง แต่เมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย รังสีแกมมาที่ปลดปล่อยออกมามีพลังงานสูงสามารถทะลุผ่าน ร่างกายของผู้ป่วยได้ ทําให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีต้องได้รับคําแนะนําเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยรังสี นักฟิสิกส์การแพทย์หรือแพทย์ที่ทําการรักษา

Cr: ดร. กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เทคนิคการถ่ายภาพทางรังสีนอกช่องปาก(extra-oral) 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจ

 • พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
 • พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
 • พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยมหลัก (Core Values)

PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

  • P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ
  • 1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
 
   2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
 
   3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ
 
  • S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • 1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม
 
   2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
 
   3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม
 
  • U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว
  • 1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 
   2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
 
   3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน
 

อัตลักษณ์ (Identity)

I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยวิจัย

ข้อมูลจาก แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ||

next
prev
     IAEA Top News

Top stories from the International Atomic Energy Agency