โครงงานนักศึกษารังสีเทคนิค มอ.

 

ผลงานของนักศึกษารังสีเทคนิค มอ. รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อโครงการ

น.ส.นิชนันท์ ขวัญทอง และ นส.นูรนาเดีย กูบกระบี่

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจริงในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์ เรื่อง หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ของเครื่องสร้างภาพด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

The Application of augmented reality for developing web-based learning about the principles of basic MRI physics

----------------------------------------------------------------

น.ส.ปิณชาน์ ทองเจือเพชร และ นส.อัคเรศ จินดารัตน์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสมองแบบมาตรฐานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

The application of Virtual Reality for developing learning media about Standardized MRI protocol for Brain at Prince of Songkla University

----------------------------------------------------------------

น.ส.กิ่งรดา บัวรัตนกาญจน์ และ นส.อัญชิสา วศินานนท์ และ นส.ปณัฏฐา ดำทองเสน

การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึกในการตรวจจับหินปูนของภาพเอกซเรย์เต้านม

Breast Micro-Calcification Detection from Mammograms using Deep Convolutional Neural Network.

----------------------------------------------------------------

น.ส.กรภัทร พันธุ์อุบล และ  นส.กมลชนก หมดมลทิน

การศึกษาระดับปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล ณ ศูนย์ถันยเวชช์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Local Diagnostic Reference Levels for screening mammography at Tanyawej Breast Center in Songklanagarind Hospital.

----------------------------------------------------------------

นส.โชติกา นิวาสวุฒิกิจ และ  นส.ฮัสลินดา ปาติ 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณหาค่า Optimization Administered Activity ที่สัมพันธ์กับค่า BMI ในผู้ป่วย Bone Scan

Development of a computer program to calculate the optimization administered activity related with BMI in bone scan patients.

----------------------------------------------------------------

พัณณิตา พัฒนทิพากร และ นส.รวินท์นิภา เทพเสาร์ และ 

นส.นันญ์ชนัต ทิพย์เนตรสกุล

การประเมินการลดสัญญาณรบกวนจากโลหะด้วยภาพเสมือนโดยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบสองค่าพลังงานจากหุ่นจำลองส่วนข้อศอกที่ใส่โลหะ

Evaluation of Metallic Artifacts Reduction from virtual monochromatic image using spectral CT with metallic implant in elbow phantom.

----------------------------------------------------------------

นส. กนกขวัญ ชูบุญลาภ และ นส.ณัฐฐิตา แก้วละเอียด 

การประเมินปริมาณรังสีขนาดเฉพาะในส่วนศีรษะของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับจากการตรวจเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ค่าแก้จากรายงาน AAPM ฉบับที่ 293

Size-Specific Dose Estimates(SSDE) for Head CT in Pediatric Patients by using conversion factor from AAPM No.293

----------------------------------------------------------------

น.ส.ภัควิภา วัชระศิรานนท์ และ นส.พิมพ์ปวีณ์ อินสว่าง 

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ Acrylonitrile butadiene styrene ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดตรึงทารกสำหรับการถ่ายเอกซเรย์บริเวณทรวงอก

A study of properties of Acrylonitrile butadiene styrene for immobilization device for neonates in chest radiography.

----------------------------------------------------------------

น.ส.สุมาดี สายโสม และ  นส.นิจวรีย์ จันทร์มณี 

การประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันรังสีจากแผ่นยางผสมบิสมัทปริมาณสูงสำหรับงานด้านรังสีวินิจฉัย

The invention of rubber mixed with high loading bismuth for radiation protection in diagnostic x-ray.

----------------------------------------------------------------

น.ส.สุพิชชา ทิพย์บุญแก้ว และ นส.สุวิมล พิมประวัติ

การประเมินกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเฮาน์สฟิลด์ยูนิตกับความหนาแน่นอิเล็กตรอนของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ลำรังสีรูปกรวยในการคำนวณปริมาณรังสี

Assessment of Hounsfield Units to electron density calibration curve in cone-beam computed tomography images based dose calculation.

----------------------------------------------------------------

น.ส.บุญรัตน์ บุญทอง และ นส.สกุลกาญจน์ อินทร์แก้ว 

การศึกษาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นการเรียนการสอน เรื่องการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีของกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

The effectiveness of education application for radiographic positioning of skull and facial bone on mobile device.

----------------------------------------------------------------

ผลงานของนักศึกษารังสีเทคนิค มอ. รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อโครงการ
นางสาวอัฟนาน เซียว  และ นางสาวณัฐกานต์ อัศวนุรักษ์ 

ปรแกรมวิเคราะห์ผลการควบคุมคุณภาพของภาพแบบอัตโนมัติในระบบดิจิทัลเอกซ์เรย์

Automatic QC Analysis Program in Digital Radiography System

----------------------------------------------------------------

นายธนกฤต ชาญชญานนท์  และ นายอัฟฟาน บือราเฮง

โปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อภาพเอกซเรย์แบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการตรวจจับแบบฮาร์ริส

Automatic stitching program of x-ray images by Harris corner  detection

----------------------------------------------------------------

นางสาวกานต์มณี ปานนิล และ นายมนตรี ดีหมัด

การทดสอบโปรแกรมกำหนดขอบเขตของกล้ามเนื้อบนภาพ CT โดยใช้เทคนิค region growing เพื่อช่วยในการวิณิจฉัยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

comparison of semi-automatic region growing for paravertebral muscles analysis with manual in CT images

----------------------------------------------------------------

นางสาวศรีปัญญา  ชัยเพชร  และ นางสาวอิสรีย์  กฤดาภรณ์ 

การสร้างสื่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริง เรื่อง อันตรกิริยาพื้นฐานของโฟตอนต่อสสาร สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค

Creating web-based learning from using augmented reality (AR) about basic interaction of photon with matter for radiological students” interaction of radiation with matter for radiological students.

----------------------------------------------------------------

นางสาวชลิยา เอี่ยมสุทธิ์ และ นางสาวฟาดีละห์ บาราเฮง และ

นางสาวสุธารส ปติโนธรรม 

ศึกษาคุณภาพของภาพโดยใช้โปรโตคอลศีรษะและลำคอของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

Study Image Quality Using Head and Neck Protocol Songklanagarind Hospital.

----------------------------------------------------------------

นางสาวกุสุมนิภา  วงศ์สุวรรณ  และ นางสาวจิรฐาจันทรภักดี 

การประเมินวิธีการวัดความคงที่ของลำรังสีในการทำประกันคุณภาพรายวัน  

 EVALUATION OF METHOD FOR MEASURING OUTPUT CONSTANCY IN ROUTINE DAILY QA.

----------------------------------------------------------------

นางสาวชินา ลออพิพัฒน์ และ นายณัฐภัทร สุวรรณชาตรี

อุปกรณ์ช่วยยึดตรึงทารกในการถ่ายภาพเอกซเรย์บริเวณทรวงอก และช่องท้อง

----------------------------------------------------------------

นายพงศ์พล ลิมป์พรวิเชียร และ นายวัชรากร ปานเนียม

ปัจจัยและแนวทางการลดการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ำในระบบเอกซเรย์ดิจิตอลของการถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและเข่าท่ายืนด้านข้าง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

The factors and guideline for reducing image retake in Digital Radiography of Chest PA Upright and Knee Lateral Standing at Songklanakarind Hospital.

----------------------------------------------------------------

นางสาวแวนูรฮายาตี มูนะ  และ นางสาวอัสมา หะยีเซะ

การประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยเด็กขนาดต่างๆได้รับจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนทรวงอกเเละช่องท้อง

Size-Specific Dose Estimates fo chest and abdominal CT in pediatric patients.

----------------------------------------------------------------

นางสาวจินต์จุฑา เพ็ชรสุวรรณ และ นางสาวอนันตญา เส็นขาว

การเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบ 2 มิติ ระหว่างศูนย์ถันยเวช และศูนย์บริการพิเศษรังสีวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

The comparison of the average glandular dose in two dimensional digital mammography between Thanyavej Center and Diagnostic Radiology excellent Service Center at Songklanakarind hospital.

----------------------------------------------------------------

นางสาวกชวรรณ โกประวัติ และ นางสาวชนาภา ฟุ้งชูเกียรติ

การเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติ

The comparison of the average glandular dose in digital tomosynthesis between Thanyavej Center and Diagnostic Radiology excellent Service Center at Songklanakarind hospital.

----------------------------------------------------------------

     IAEA Top News

Top stories from the International Atomic Energy Agency